24 februari 2018

Vóór leefbare kernen


De afgelopen periode zijn er al verschillende investeringen gedaan in de kernen. Voorbeeld daarvan is de revitalisering van het winkelcentrum in Wezep. Ook in Oosterwolde zijn er ontwikkelingen. Het voorstel van het college om een principeakkoord te geven voor de kaders van dat plan heeft de SGP niet gesteund. Wel is de SGP van mening dat Oosterwolde een impuls verdient waar we ons voor blijven inzetten.

Afgelopen woensdagavond is in de commissievergadering gesproken over de herinrichting van de Van Asch van Wijcklaan en het Raadhuisplein. Vanwege wateroverlast is aanpak noodzakelijk. Er ligt nu een plan met een mooie kwaliteitsslag waarin meer groen is opgenomen.

De openbare ruimte heeft een rol in de leefbaarheid van de dorpen. Bomen, struiken en plantsoenen bevorderen de leefbaarheid in de gemeente. Groen verdient extra aandacht en moet bevorderd worden in de bebouwde omgeving. De leefomgeving moet op een goed kwaliteitsniveau blijven. Betrokkenheid van inwoners bij het beheer en onderhoud moet gestimuleerd worden.

De gemeente heeft ten opzichte van het landelijke gemiddelde relatief meer jongeren en kent een hoger geboortecijfer. Het is belangrijk dat daar in beleid rekening mee gehouden wordt. Er moet aandacht blijven voor speelruimte in nieuwe wijken. Kinderen moeten op loopafstand kunnen spelen en bewegen.

De leefbaarheid in de dorpen en dan met name de kleine dorpen moet gewaarborgd blijven. Kerkelijke, maatschappelijke en particuliere initiatieven moeten dan ook gestimuleerd en ondersteunt worden zodat de sociale binding versterkt wordt. Dit komt de leefbaarheid ten goede. Belangrijk is dat er voorzieningen in elk dorp zijn zoals onderwijs, buurthuis en welzijnsvoorzieningen zodat inwoners samen kunnen komen. Ook ouderen moeten elkaar kunnen ontmoeten.

De gemeente Oldebroek heeft zes dorpen binnen de gemeentelijke grenzen. Deze dorpen hebben elk een eigen karakter. De SGP vindt het belangrijk dat dit zo blijft en zal zich daar ook de volgende periode voor inzetten.