7 juli 2017

Wezeper Veste

 

Wezeper Veste

Wezeper Veste is een initiatief vanuit de samenleving voor de bouw van seniorenwoningen op de locatie Slash in Wezep. Een initiatief welke wij als SGP van harte ondersteunen. Er is vraag naar seniorenwoningen.

Maar dat initiatieven vanuit de samenleving nogal gevoelig in de raad van Oldebroek liggen, bleek donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Het lijkt wel of de raad van slag raakt, of zoals we eerder hebben aangegeven, last heeft van koudwatervrees.

Voor de beheersbaarheid van de risico’s heeft de seniorengroep verzocht om dit principe verzoek voor behandeling aan de raad voor te leggen. Volgens de SGP een logische keuze.

Tijdens de raadsvergadering hebben we aangegeven dat we om een viertal redenen konden instemmen met het voorstel.

  1. Het gebouw Slash staat al lange tijd te koop en een koper heeft zich niet gemeld.
  2. Wij als SGP blij zijn dat er seniorenwoningen gebouwd gaan worden. Dit initiatief voorziet in een behoefte.
  3. Er planologisch gezien geen bezwaren tegen dit initiatief zijn.
  4. Er voor een projectmatige aanpak gekozen wordt, waardoor deze locatie ontwikkeld kan worden. Dit betreft ook de grondprijzen. Uit de college informatie blijkt dat er geen bevoordeling is van de betrokkenen.

De SGP heeft 1 kanttekening gemaakt. We hebben gevraagd of het college in samenspraak met de gebruiker naar een alternatieve locatie gezocht wordt. De SGP vindt niet dat het huidige gebruik een reden is om tegen dit voorstel te zijn. De huidige gebruiker wist dat het te koop stond en de gebruikersovereenkomst gaf volgens ons duidelijkheid genoeg.

Tijdens de vergadering kwam de ChristenUnie, CDA en Lijst 7 met een amendement welke is aangenomen. De SGP heeft tegen dit amendement gestemd omdat het in strijd is met een eerder aangenomen motie. In die motie heeft de SGP, ChristenUnie en de VVD destijds gevraagd om per project de raad aanvullende eisen, zoals gronduitgifteprijzen, kwaliteit en duurzaamheid te laten vaststellen. Het voorstel voldeed wat ons betreft hieraan zonder bevoordeling van de initiatiefnemers.

Daarnaast willen de indieners van het amendement niet dat er gronden als semi-openbaar verkocht worden. Hoewel op het gebied van ruimtelijke ordening dit een bekend begrip is waren de partijen van mening dat dit op deze locatie niet voldeed. De SGP is van mening dat dit wel het geval is.

Door het amendement worden de grondprijzen voor dit project hoger. Gevolg daarvan is dat het project daardoor duurder wordt met als gevolg dat er een risico ontstaat dat mensen het nu niet kunnen betalen waardoor ze afhaken. Toch heeft de SGP voor het geamendeerde voorstel gestemd omdat wij het initiatief van harte steunen. Wij hopen op een positieve ontwikkeling op locatie Slash.

Namens de SGP fractie,

Erik Doornwaard