HomeVerkiezingenSpeerpunten

Speerpunten

Onze speerpunten voor de verkiezingen van 2018;

  1. Vóór zondagsrust
  2. Vóór besturen met de samenleving 
  3. Vóór een samenleving voor elkaar 
  4. Vóór een vitaal buitengebied 
  5. Vóór leefbare kernen 
  6. Vóór betaalbare woningen 
  7. Vóór meer samenwerking met Nunspeet en Elburg 
  8. Vóór de ondernemers
  9. Vóór behoud cultureel erfgoed 
  10. Vóór een duurzame samenleving