22 april 2020

Reactie SGP-Oldebroek op concept RES

 

Reactie SGP-Oldebroek op concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Veluwe

Het kabinet heeft vorig jaar het Klimaatakkoord gepresenteerd wat een uitwerking was van de internationale klimaatafspraken van Parijs. In dat Klimaatakkoord is ook afgesproken dat energieregio’s in Nederland gaan onderzoeken waar en hoe in deze regio’s het best duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden, welke warmtebronnen te gebruiken zijn om van het aardgas af te kunnen, waar en hoeveel ruimte er is en of deze plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar zijn. De impact van deze zoektocht moet niet onderschat worden.

De gemeente Oldebroek maakt onderdeel uit van de regio Noord-Veluwe. In februari is de concept-RES van de regio Noord-Veluwe en de mogelijke bijdrage van de regio aan grootschalige duurzame opwekking in Nederland met de gemeenteraad gedeeld. Daarop heeft ook de SGP-Oldebroek een reactie gegeven. Hieronder kunt u de reactie lezen.

Positief bericht is dat de oplevering van de RES wordt uitgesteld met vier maanden waardoor er meer ruimte is om inwoners in de gelegenheid te stellen om hun inbreng te gegeven.

Reactie SGP-Oldebroek op RES

Hartelijk dank voor het ontvangen van de informatie waarmee wij worden geïnformeerd over de voorgenomen inhoud van de concept-RES van de regio Noord-Veluwe en de mogelijke bijdrage van de regio aan grootschalige duurzame opwekking in Nederland.

Hoewel deze bijzondere omstandigheden vragen om aanpassing van werkwijzen die doorgaans niet voor de hand zouden liggen willen wij als SGP ten allen tijde vragen om zorgvuldigheid in het proces. Ook in deze omstandigheden moet zorgvuldigheid voorop staan. Met de informatie die nu is aangereikt zijn wij van mening dat de RES ingrijpende gevolgen heeft. 

Daarmee komen we op het eerste punt het consultatietraject met inwoners en bedrijven. Dit is gepland na 1 juni 2020. Aangezien na de zomer de definitieve RES 1.0 moet klaarliggen en er niet gesproken wordt over de duur van de consultatie kan het zijn dat de consultatie plaats vindt in de zomer. De vraag is of dit een goed moment is en wij willen oproepen om voor de vakantie deze consultatie af te ronden.

Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat de reactie die stakeholders geven op de RES op papier wordt toegevoegd aan de definitieve RES. Daarvoor dank. Ons inziens is het belangrijk dat alle reacties gedeeld worden zodat er een weloverwogen besluit genomen kan worden. Dit ook naar aanleiding van de ervaring opgedaan tijdens de inspreekbijdragen in de raadscommissie. Daaruit bleek dat enkele stakeholders die wij gehoord hebben hun inbreng onvoldoende zien terugkomen in de RES en dat inbreng van andere partijen 1 op 1 terugkomen. De vraag die daarbij bovenkomt is wat de invloed is van de inbreng van de verschillende politieke partijen en de verschillende gemeenteraden. Voorbeeld blijkt uit de bestuurlijke beantwoording aangaande de verlening van bestaande lijn windturbines richting Hattem die niet wenselijk werd geacht op basis van de inbreng tijdens de ateliers. Er bleek minder draagvlak. Waaruit? Daarnaast wordt er in de RES omwille van het mogelijk maken van zoekgebieden van een bepaald gebied de bijzondere status geschrapt. Is daar dan wel voldoende draagvlak voor? Deze RES geeft de indruk dat volledig willekeurig en eenzijdig bepaalde opgaven zoals met name de vernatting van de polder Oosterwolde en de landbouwtransitie in deze RES zijn ingevoegd en worden gepresenteerd als meekoppel kansen zonder dat dit wenselijk is. Wij delen de conclusie van de CU dat een heel groot deel van de RES-opgave voor rekening van de gemeente Oldebroek komt en dat dit een onredelijke belasting is terwijl wij in het verleden al  besluiten hebben genomen die een bijdrage leveren. Een evenredige verdeling over de regio is gewenst.

Inhoudelijk aangaande de uitgangspunten:

1.     Kosten efficiënte uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk.

Door dit uitgangspunt kan volgens ons het elektriciteitsnetwerk als kader genomen worden waarbinnen mogelijke opties moeten voldoen. Wij zien graag net als het college dat investeringen in het elektriciteitsnetwerk ondergeschikt moeten zijn aan het uiteindelijke doel en dan kan het zijn dat vanwege ruimtelijke inpassing de investeringen van Alliander niet zo laag mogelijk kunnen blijven.

2.     Zonnepanelen op grootschalig daken

Dit uitgangspunt is te beperkt. Wat ons betreft worden daken meer benut. Niet alleen grootschalige daken maar ook particuliere daken. Initiatieven van particulieren en bedrijven moeten voldoende in kaart gebracht worden.

3.     Waar mogelijk meekoppelen

Dit uitgangspunt is te eenzijdig gericht op de landbouwtransitie. Of dit moet breder opgepakt worden (zie inbreng Will2Sustain) of alleen beperkt worden tot gebiedsgerichte meekoppel opties.

Inhoudelijk aangaande de varianten:

A.    Extra windmolens bij Hattemerbroek is onwenselijk.

Positief is dat landbouwgronden in deze variant zo veel mogelijk gespaard worden maar wat ons betreft mag dat zo veel mogelijk verwijderd worden

Positief is de beperkte ruimtelijke impact.

B.    Het vernatten van de Polder van Oosterwolde moet geen onderdeel uitmaken van de RES. Bizar dat de polder Oosterwolde zo’n prominente plek krijgt in deze variant door alle opgaven aan elkaar te koppelen? In andere gebieden in deze regio spelen dergelijke opgaven niet? Volstrekte willekeur. Deze variant zet in op meekoppel kansen maar dat is volstrekt eenzijdig en niet regio gericht. Daarnaast zijn de belemmeringen en bezwaren van het vernatten van de polder Oosterwolde onvoldoende meegenomen in de RES.

Windmolens in beschermd vogelgebied is geen optie. De polder Oosterwolde in samenhang van de randmeren vanaf blijven.

C.     Extra windmolens bij Hattemerbroek is niet gewenst. ’eigen’ buurtmolens zijn onwenselijk. Ook in deze variant is het transformeren en saneren van de intensieve veehouderij eenzijdig belicht. Het is onwenselijk dat de landbouwsector areaal kwijtraakt. Ook het verdienmodel wat gepresenteerd is om daardoor de landbouwtransitie te faciliteren is niet wenselijk.

 

 

SGP-Oldebroek