4 februari 2020

SGP voor noodzakelijke aanpak eikenprocessierups

 

Vanwege de volksgezondheid en de extreme overlast van de eikenprocessierups vorig jaar is de SGP akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van geld voor de aanpak van de bestrijding van deze rups door onder andere het gebruik van het biologische bestrijdingsmiddel Xentari. De urgentie van de bestrijding van de eikenprocessierups is daarbij zwaarwegend.

In het raadsdebat is de SGP nog op een viertal punten ingegaan. Daarbij zijn voor ons het bestrijdingsmiddel en de structurele gelden die gevraagd werden de belangrijkste punten.

Het gebruik van het bestrijdingsmiddel Xentari is een groot discussiepunt. Duidelijk is dat het een biologisch bestrijdingsmiddel is puur ter bestrijding van rupsen en niet ten nadele is van andere insecten. Met bestrijdingsmiddelen spuiten heeft niet onze voorkeur maar om de plaagdruk onder controle te krijgen is ons de noodzaak wel duidelijk geworden dat de inzet van het middel noodzakelijk is. Wel zijn wij van mening dat het spuiten met Xentari zo kort mogelijk moet zijn. Het heeft onze voorkeur om op de langere termijn in te zetten op ecologisch beheer. We hebben onze verantwoordelijkheid voor zowel de schepping als de volksgezondheid. Dat een keuze voor het een negatieve gevolgen kan hebben voor het ander blijkt ook nu. Het college heeft wel duidelijk gemaakt dat omwille van de volksgezondheid het noodzakelijk is om dit middel nu te gebruiken. Ecologisch beheer heeft langere tijd nodig om effectief te zijn en de plaagdruk is dusdanig dat het noodzakelijk is om nu gepaste maatregelen te nemen.

Het andere punt betreft het structurele bedrag dat gevraagd wordt. Als er nu fors ingezet wordt op de bestrijding is de verwachting dat er straks minder geld nodig is. Ook wordt jaarlijks de aanpak geëvalueerd waarin eventuele ontwikkelingen aangaande toepassing van andere methoden worden meegenomen en wordt aan de hand daarvan het benodigde budget aangepast. Daarnaast heeft structureel geld een negatief effect op het begrotingssaldo. Met in het achterhoofd wetend dat er nog verschillende bezuinigingsmaatregelen zijn voorgesteld die onzeker zijn des te meer een reden om voorzichtig te zijn om structurele gelden beschikbaar te stellen. Daarom is het noodzakelijk om na inzet dit jaar te evalueren of de gekozen methode het gewenste effect heeft en deze evaluatie met de gemeenteraad te delen.

Ook heeft de SGP aangegeven in het debat dat het plaatsen van infopanelen niet onze voorkeur heeft. De effectiviteit van deze vorm van informeren is niet groot. Op de kleintjes lettend waren wij van mening dat het geen goed voorstel is om twee infopanelen te plaatsen voor een bedrag van 3500 euro.

Laatste punt wat we ingebracht hebben ging om het moment dat dit voorstel naar de gemeenteraad is gekomen. Het gaat dan om het inzaaien van bloemenmengsel en het kappen van de eiken. De SGP wil dat de raad zich bezighoudt met het stellen van kaders en daarvoor budget beschikbaar stelt. Wat ons betreft was het daarom beter geweest als het voorstel voor het inzaaien met bloemenmengsel en het kappen van de bomen verwerkt was in het beheerplan. De toezegging van de wethouder was dat de niet noodzakelijke maatregelen nog niet gedaan worden maar meegenomen worden in de actualisatie van het beheerplan.

Samen met de ChristenUnie heeft de SGP onderstaand amendement ingediend.

 Fractie SGP Oldebroek