16 november 2020

Nabeschouwing op de algemene beschouwing 2021 – 2024

In deze maand zijn de algemene beschouwingen gehouden op de begroting voor de komende jaren. Wij zijn het college dankbaar, dat er een sluitende begroting is gepresenteerd. Zoals we in onze bijdrage hebben aangegeven rekenen we ons niet rijk, maar houden we alle mogelijke risico’s en negatieve effecten in beeld. Dat is ook de rol van de raad om hier op toe te zien.

De SGP wil niet dat de inwoners de rekening gaan betalen. En we kunnen niet ongelimiteerd de reserves blijven aanspreken.

Actueel is nu de RES (Regionale Energie Strategie) dit is benoemd door de SGP in de algemene beschouwing. Wat is de RES: dit vloeit voort uit het klimaatakkoord wat het kabinet heeft gepresenteerd op 28 juni 2019. Kort gezegd, we gaan de CO2 uitstoot met de helft verminderen in 2030, met als basisjaar 1990. De regio moet hier invulling aangeven. U begrijpt, elke gemeente heeft zijn eigen belang, en wijst naar de andere. Waar komen de windmolens, waar de zonneparken. Wij vinden dat Oldebroek al best veel heeft gedaan. U heeft kunnen reageren via een digitale enquête. Helaas hebben de ontmoetingen met het college niet plaatsgevonden, vanwege Covid19 virus. De SGP heeft hier vragen over gesteld. Hoe vindt de burgerparticipatie plaats? Want u bent nu aan zet, en kunt maar beperkt reageren. Op maandag 16 november kunt u online meedenken met een regionale online inwonersbijeenkomst, meld u aan. Wij als SGP en meerdere partijen hebben er bij het college erop aangedrongen, om uitstel. Het college heeft toegezegd, hiermee aan de gang te gaan.

Woningbouw: Als SGP hebben we hier ook aandacht voor gevraagd. We hebben met name gevraagd voor maatwerk, en dit met name in het buitengebied. Graag zouden wij een herijking willen van de mogelijkheden in het buitengebied. Wij hebben nog gepleit voor een contactambtenaar buitengebied, met zijn specifieke aandachtpunten, zoals agrariërs, wat moeten zij van keuzes maken bij bedrijfsovernames, er zijn diverse spelers is het buitengebied, die allemaal hun eigen belangen hebben. We hebben de RES net benoemd, komen er zonneparken, of windmolens? Waar dan, en zijn dan de belangen voldoende afgewogen? Dit vraagt specifieke kennis volgens de SGP. In de afgelopen periode is ons gebleken, dat hier al snel de schoen kan wringen. We worden bij deze nabeschouwing ook ondersteund in deze gedachte door, wat de heer Piet Adema voorzitter van de branchevereniging van bouwers en ontwikkelaars schrijft: 'Voordat een huis wordt gebouwd ben je 10 jaar verder.' Hij legt met name ook de vinger bij de lokale politiek. Gebrek aan durf, schrijft hij bij de lokale politiek. Hij stelt, dat 70% van de aanlooptijd bestuurlijk is, 20% juridisch, 10% bouwtechnisch Wat de SGP betreft is hier heel wat te winnen, en vinden dit ook een duidelijke opgave voor de toekomst, om versneld woningbouw te ontwikkelen. Niet alleen in de kernen op inbreidingslocaties, maar ook kijken waar nieuwe wijken kunnen gerealiseerd worden. En specifiek aandacht hiervoor ook de leefbaarheid in het buitengebied.

Drugs: De jeugd van onze gemeente ligt ons nauw aan het hart, in toenemende mate bereiken onze fractie signalen van problemen binnen onze gemeente, niet alleen de onrust onder jongeren, maar ook m.n. met drugs en verslavingen hieraan. Specifiek de drug 3-MMC, een drug die zeer verslavend is, en heftige gevolgen heeft. Zie ook de reacties in de media op dit moment. Als SGP-fractie vinden we het belangrijk om deze problemen aan te pakken. In het bestuursakkoord staat: 'We werken aan preventie (bijvoorbeeld door het geven van voorlichting) bij drugs.' Een belangrijk onderdeel daarvan is ervoor zorgen dat er voldoende informatie wordt verspreid vanuit de gemeente over deze drug. De SGP-fractie heeft het college ook opgeroepen om volop aandacht hier aan te geven. In het lokale preventieakkoord wordt wel in algemene bewoording gesproken over voorlichting en informeren, maar hier is volgens de SGP-fractie een extra stap nodig. Zoals we van de burgermeester mochten horen heeft het volop de aandacht.

Sociaal domein: We hebben de betaalbaarheid van het sociaal domein ook onder de aandacht gebracht. Het blijft een punt van zorg voor ons. Steeds meer jongeren krijgen hulp, en de kosten lopen verder op. Ook in het jaar 2020 zijn de kosten op zorgtaken grofweg een miljoen euro meer dan begroot. Wat dit dossier extra ingewikkeld maakt, is dat de rijksbijdrage voor deze taken ernstig in gebreke blijft. Hier moet vanuit de landelijke overheid meer geld voor komen. Om die reden hebben we als SGP recent ook onze volmondige steun uitgesproken voor de VNG-motie ‘raden in verzet’. Deze motie wil vanuit gemeenten de druk opvoeren naar het rijk, om te zorgen voor meer financiële middelen. Maar voor de SGP is daarmee de discussie niet af. We moeten ook eerlijk durven kijken waar lokaal nog te snijden valt in de zorg die we aanbieden.

Tenslotte: De SGP heeft in haar bijdrage de volgende wens uitgesproken: De SGP wenst eenieder in de gemeente, inwoners, bestuur, volksvertegenwoordigers en ambtenaren Gods onmisbare zegen en troost toe. We ondervinden aan den lijve hoe fragiel alles is door het Covid19 virus. De algemene beschouwing zijn een reactie op de plannen die gemaakt zijn, en het is goed om met elkaar hierover in gesprek te zijn, maar wij weten ons in dit alles afhankelijk van God, die alles regeert en bestuurt. 

De SGP fractie Oldebroek