21 juli 2021

Weerstandsvermogen

Traditiegetrouw hebben we de laatste raadsvergadering afgesloten met de perspectievennota. In deze perspectievennota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen, wat de koers voor de komende jaren is, en ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de programmabegroting moet staan, om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken. U begrijpt met de huidige pandemie, dat het moeilijk koersvaren is. We leven is een spanningsvolle tijd, een snel veranderende tijd. Velen in de maatschappij vinden het nogal belangrijk dat er veel aandacht is voor diversiteit. Wij als SGP maken ons hier zorgen over. Met name op de manier waarop dit moet gebeuren. We hebben in onze bijdrage dan ook aandacht gevraagd voor het onderhouden van Gods geboden en dat dit, naar onze overtuiging, een heilzame uitwerking geeft binnen de samenleving. Niet zomaar willekeurige doelgroepen een podium geven, en aan anderen voorbijgaan.

We hebben aandacht gevraagd voor het weerstandsvermogen, simpel gezegd, wat is de weerbaarheid van de gemeente in financieel opzicht? Kunnen de aangekondigde plannen uitgevoerd worden? De jeugdzorg heeft in de afgelopen jaren een zware wissel getrokken op het weerstandsvermogen van de gemeente. Gelukkig horen we hoopvolle berichten uit Den Haag, eindelijk is het daar ook zo ingedaald, dat het zo niet langer gaat. Dit geeft ons perspectief. Daarom heeft de SGP samen met het CDA een motie ingediend, met de opdracht om te onderzoeken of de OZB-verhoging, die vorig jaar is doorgevoerd, teruggedraaid kan worden. De OZB is vorig jaar met name verhoogd om de extra kosten bij de jeugdzorg te dekken. Helaas was er voor de motie geen meerderheid.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor het vele zwerfvuil, wat we tegenkomen met name in de bermen langs de weg. Blijkbaar zijn met name onze jongeren niet bewust, welke impact dit heeft op de natuur en welke schade dat berokkend voor de agrarische ondernemer. Gelukkig horen we van mooie iniatieven om m.n. jongeren bewust te maken van de ernstige gevolgen hiervan.

Een ander aangelegen punt voor ons als SGP is de stikstofproblematiek. Met name nu de politiek de stikstofproblematiek op de agrarische ondernemer wil afwenden. We hebben als SGP een beroep op het college gedaan, om volop betrokkenheid te tonen naar onze agrarische ondernemers toe. Want hier neemt het weerstandsvermogen met rasse schreden af. Het is nl. voor veel gezinsbedrijven een haast niet vol te houden opgaaf, tegelijk de overheid in deze weg gehoorzaam te blijven en het hoofd boven water te houden met de huidige stand van zaken en de aangedragen oplossingen in de stikstofproblematiek.

We hebben dit stukje de titel meegegeven weerstandsvermogen. We hopen in de vakantie weer nieuwe energie op te doen om ons in de laatste periode van de gemeenteraad met voldoende weerstandsvermogen weer in te mogen zetten, en onze bijdrage te mogen leveren.

Tot slot. We hebben onze bijdrage als SGP afgesloten met u als inwoners, ambtenaren, college en raad Gods onmisbare zegen toe te wensen.

Hartelijke groet,

SGP fractie Oldebroek