13 juli 2021

SGP spreekt zich uit tegen gang van zaken zwembad De Veldkamp

SGP Oldebroek kan zich niet vinden in de huidige gang van zaken bij zwembad De Veldkamp. Tijdens de commissievergadering Samenleving & Bestuur van 24 juni 2021 heeft de SGP dit kenbaar gemaakt. Het bezwaar richt zich op drie verschillende aspecten: 1) het aanbestedingsproces en specifiek de betrokkenheid van de gemeenteraad hierbij. 2) de zondagsopenstelling 3) de financiën. In dit artikel werken we ons bezwaar nader uit.

Zwembad De Veldkamp

Maar allereerst: hoe staat het ervoor met zwembad De Veldkamp? De gemeente zit middenin het proces om een nieuwe exploitant te vinden voor het zwembad. Het startschot hiervoor werd in september vorig jaar gegeven, toen de gemeenteraad unaniem instemde met het starten van een aanbestedingstraject. Inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en zijn we recent voor het eerst uitgebreid geïnformeerd door het college over de stand van zaken. De voorwaarden voor de nieuwe exploitant, de uitkomsten van de recent gehouden inwonersenquête en het vervolgtraject in deze zoektocht zijn nu helder. Maar hier begint ook de moeite die de SGP heeft met de gang van zaken.

Proces

Naar overtuiging van de SGP is de gemeenteraad te weinig en te laat betrokken bij het aanbestedingsdocument. Daarom stelden we dit punt, nog voordat alle informatie van het college bij de raad lag, aan de orde tijdens de rondvraag van de S&B-commissievergadering op 20 mei. Inmiddels weten we hoe de vlag erbij hangt. De voorwaarden, die worden opgeschreven in het Programma van Eisen en de aanbestedingsleidraad, zijn alreeds ingevuld door het college. Ze waren zelfs al openbaar gemaakt/gepubliceerd terwijl de gemeenteraad er nog niet eens over vergaderd had! Er was nu voor de gemeenteraad alleen nog ‘’ruimte om kleine wijzigingen door te voeren’’. Dat is vreemd. De SGP had graag een hele andere aanpak gezien, waarbij de raad éérst haar input hiervoor kon leveren, en er een debat op hoofdlijnen was gevoerd. Hoe moet de toekomst van zwembad De Veldkamp eruit zien? Hoeveel waarde hechten we aan de kwaliteit in verhouding tot de prijs? Hoe gaan we om met de zondagsopenstelling? Hoeveel mag de gemeente financieel maximaal bijdragen aan het zwembad? Etc. Etc. Nu wordt de raad slechts geïnformeerd over de blauwdruk die het college al heeft gemaakt. Dat is naar het oordeel van SGP Oldebroek veel te mager en de omgekeerde volgorde.

Zondagsopenstelling

De SGP-fractie hecht aan de zondag als collectieve rustdag. Ook in het bestuursakkoord is dit terug te vinden, waar staat dat ‘’de zondag wordt gezien als collectieve dag van rust.’’ Dit betekende destijds bij de vorige aanbestedingsprocedure in 2016, dat het zwembad op zondagochtend gesloten was. Het college heeft nu echter besloten om een toekomstige exploitant ook de mogelijkheid gegeven om op zondagochtend open te zijn. Al tijdens het raadsdebat vorig jaar in september, gaf de SGP (in een interruptiedebat met de VVD) aan dat wij geen verruiming van de openingstijden op zondag wilden. In de commissievergadering van 24 juni heeft de SGP-fractie zich daarom om principiële redenen tegen deze keuze van het college uitgesproken. Helaas stond de SGP hierin helemaal alleen. Álle andere fracties zagen deze verruiming van openingstijden op zondag namelijk wel als gewenste optie voor de nieuwe exploitant. De SGP kan om deze principiële bezwaren niet instemmen met het huidige Programma van Eisen.

Financiën

Tot slot maakt de SGP zich grote zorgen om de gemeentelijke bijdrage aan het zwembad in de toekomst. Toen de huidige exploitant, Sportfondsen, het contract opzegde, is er door een extern bureau een haalbaarheidsonderzoek ingesteld naar het zwembad. Uit dit onderzoek werd geconcludeerd dat de gemeentelijke exploitatiebijdrage aan het zwembad in de toekomst tussen de €132.500 en €295.500 zou bedragen. De SGP heeft in het debat wat daarop volgde, direct al uitgesproken dat dit zwembad ons niet teveel geld mag gaan kosten. Daarom wilde de SGP in het laatste commissiedebat met de andere raadsfracties een keihard maximum afspreken. Op het CDA na, wilde geen enkele fractie een maximumbedrag noemen. De SGP-fractie vindt het teleurstellend dat de raad hier geen kaders over wil meegeven. Het college heeft hierin nu vrij spel. Sterker nog: het aanbestedingsproces gaat nu verder, waarna er op 19 oktober binnen het college al aan een nieuwe exploitant ‘voorlopig wordt gegund’. De raad moet daarna het benodigde budget beschikbaar stellen. Echter, op dat moment kan de gemeenteraad nog slecht meer terug. Het langdurende proces is dan immers al ten einde, en er kan niet gemakkelijk meer geswitcht worden naar een eventuele goedkopere inschrijver. Juist om die reden wilde de SGP nú aan de voorkant hierover kaders meegeven. Helaas viel, op het CDA na, geen enkele partij ons bij.

Conclusie

Concluderend, gaat de trein verder. De SGP is teleurgesteld in het gekozen traject door het college. Ook kunnen we ons niet vinden in de verruiming van de openingstijden op zondag die nu wordt geboden, waardoor we ons niet achter de kaders kunnen scharen die aan de toekomstige exploitant worden meegegeven. Daarnaast maken we ons ernstig zorgen om de hoogte van de financiële bijdrage die de gemeente in de toekomst zal moeten leveren.
Helaas wilde geen enkele andere partij in de afgelopen raadsvergadering hierover doorspreken. In november is de raad daarom pas weer aan zet. De SGP blijft het tot die tijd nauwgezet volgen, en zal het voorstel dat in november op tafel ligt, kritisch toetsen.

Namens de SGP-fractie,
Tom de Nooijer