14 juli 2020

Regionale Energiestrategie

 

Donderdag 9 juni is er voor het eerst in de gemeenteraad van Oldebroek inhoudelijk gedebatteerd over de Regionale Energiestrategie (RES). Voor het gevoel van de SGP een doordenderende trein met een enorme impact.

We hebben in het debat onze vinger gelegd bij de participatie met inwoners. Onze eerdere bijdrage die op papier is aangeleverd vinden wij onvoldoende terug in de nu voorliggende concept-RES. De wethouder heeft wel toegezegd dat dit meegenomen wordt in de verdere uitwerking.

De SGP fractie Oldebroek is van mening dat nieuwe ontwikkelingen te snel aan de kant gezet worden. Het gaat om de grootste verbouwing van Nederland sinds de tweede wereldoorlog zoals op blz. 3 van de concept-RES staat. Van de plaatselijke politiek wordt verwacht op in een paar maanden de keuzes te maken. Daarnaast vinden wij dat alternatieve technieken, die niet voldoen aan de 2030-horizon, wel meegenomen moeten worden zoals waterkracht, kernenergie waaronder thorium, waterstof e.d. Wat ons betreft wordt er gekozen voor 2050-horizon of verder.

Zoals het nu lijkt is het proces om te komen tot een definitieve RES belangrijker dan de inhoud. Oldebroek lijkt een fors aandeel voor haar rekening te moeten nemen. Dit is in strijd met de spelregel 3 uit de bestuurlijke startnotitie waar afgesproken is dat er een weging is tussen de lusten en lasten. Daarnaast wordt de polder Oosterwolde niet ontzien en wordt de landbouwtransitie er nog eens tussendoor gefietst.

De samenvatting van de wethouder in de tweede termijn geeft wel mogelijkheden naar de toekomst. We zijn niet gebonden aan scenario’s. Er wordt vol in gesprek gegaan met inwoners en alle ontwikkelingen worden meegenomen. Bij het ‘in gesprek’ gaan met inwoners hebben we wel onze kanttekeningen gezet. De concept-RES laat nu niet echt ruimte om mee te denken maar is het gesprek er vooral op gericht om acceptatie van deze stap in de energietransitie te bewerkstellingen. Niet onze visie van een participatiesamenleving.

De gemeenteraad heeft een motie en amendement aangenomen waar de SGP vierkant achter staat. De motie van de VVD hebben we niet gesteund aangezien wij van mening is dat dit een specificering is van het aangenomen amendement. Wordt vervolgd.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard