19 maart 2018

Vóór een duurzame samenleving

 

We moeten goed omgaan met de schepping en de volksgezondheid. Een duurzame samenleving, waarbij onze kinderen en kleinkinderen niet worden belast met de negatieve effecten van onze generatie, is erg belangrijk. Een schone leefomgeving is daarom erg belangrijk. We kunnen lokaal het grootste verschil maken. Daarom heeft de SGP mede een motie ingediend om aan te sluiten bij de statiegeld alliantie.

De SGP ziet niets in het verplichten van duurzaamheidsmaatregelen. Draagvlak vanuit de samenleving is erg belangrijk. Daarom willen wij inzetten op het bewust maken van onze inwoners. Inwoners moeten betrokken worden door stimuleringsregelingen.

De gemeente heeft de afgelopen periode al veel gedaan op het gebied van duurzaamheid. De gemeente Oldebroek loopt voorop in de regio. Er is veel geld beschikbaar gesteld om de juiste maatregelen te nemen. Daarbij is voor de SGP klimaatneutraal 2050 geen doel op zich.

Naast het inzetten op rendabele, duurzame energiebronnen moet er ook aandacht zijn voor energiebesparingen. Het moet niet zo zijn dat de overheid de verantwoordelijkheid van inwoners gaat overnemen. De rol van de overheid moet zijn stimuleren en faciliteren.

De SGP vindt de ambitie om in één generatie een energietransitie te voltooien heel ambitieus maar dit moet geen doel op zich zijn. Bij duurzaamheidsmaatregelen moet altijd gekeken worden wat financieel en economisch haalbaar is. Draagkracht van inwoners is daarbij belangrijk.

Concreet is de SGP een voorstander van:

  • De gemeente geeft het goede voorbeeld in en op de gebouwen en heeft een voorbeeldfunctie;
  • Veel groen in de bebouwde omgeving;
  • Inwoners moeten zich betrokken weten en worden en gestimuleerd;
  • Draagvlak vanuit de samenleving;
  • Energiecorporaties door inwoners steunen wij van harte.