23 december 2019

Boeren laten ook van zich horen in Oldebroek

 

Tijdens de raadsvergadering van 12 december hebben boeren uit de gemeente Oldebroek ingesproken tijdens de raadsvergadering. Daarmee hebben ze duidelijk gemaakt wat de problemen zijn waar de agrarische sector tegen aanloopt. Dat die problemen groot zijn mag duidelijk zijn.

SGP-Oldebroek is van mening dat er samen met de agrariërs gekeken moet worden naar de oplossingen. Alleen praten met de agrariërs zonder concrete resultaten is geen optie. Tijdens een overleg tussen drie bestuursleden van Agractie met een delegatie van het ministerie van Landbouw wordt wel uitgesproken dat er jarenlang een onterechte framing en stigmatisering van de landbouwsector plaatsvindt en dat daar structureel wat aan moet gebeuren maar er worden geen concrete stappen ondernomen. Dat is fout. Daarom hebben we ook een appel gedaan richting de ChristenUnie die mede indiener is van de motie om hun eigen minister zover te krijgen om de toekomst van de boeren te waarborgen en zich daarvoor hard te maken.

Wat SGP-Oldebroek betreft is duidelijkheid geven aan de agrariërs voor de lange termijn gewenst zodat men kan ondernemen. Daarom is het noodzakelijk om grote waardering uit te spreken richting onze agrariërs. Daarom is het onbespreekbaar om agrarische ondernemers te dwingen hun bedrijfsvoering te beëindigen alsof ze een misdaad plegen met het uitoefenen van hun bedrijf. Daarom is het wenselijk om in goed overleg en samen met boeren oplossingen te bedenken en moeten de negatieve gevolgen voor de natuur niet eenzijdig bij de agrarische sector neergelegd worden. Daarom zal de stikstofproblematiek breder opgepakt moeten worden door ook de luchtvaart, vervoer en industrie erbij te betrekken. Hoe kan het dat Lelystad airport wel gewoon door kan gaan en boeren hun rechten wordt afgepakt? Wij kunnen dat niet uitleggen.

De aangenomen motie geeft ons als gemeenteraad een verantwoordelijkheid. Het kan niet zo zijn dat we wat in de motie staat verwoord onder de aandacht brengen van Gedeputeerde staten en de ministers en dat we als gemeente geen verantwoordelijkheid willen nemen. Als SGP vinden we het noodzakelijk om pal achter onze agrariërs te staan en als ze (hoewel we dit uit alle macht willen voorkomen) op welke manier dan ook schade ondervinden dit ruimhartig gecompenseerd wordt. Dat is het minimale wat we als overheid moeten doen. Als SGP fractie willen wij ons inzetten om de toekomst van onze agrariërs te waarborgen en we verwachten van alle partijen een constructieve houding om de daad bij het woord te voegen.

Op verzoek van de insprekers is de raad op 21 december 2019 op bezoek geweest bij een agrarische ondernemer. Daar is veel informatie gedeeld. Ook vanuit de Provinciale Staten waren er vertegenwoordigers aanwezig en namens de SGP statenlid dhr. E. Mulder. Hij heeft uitgesproken dat de Statenfractie de zorgen met de boeren deelt, en dat wij als rentmeesters gezamenlijk goede oplossingen moeten zoeken.

Het gesprek is een eerste stap om samen verder te komen. Aandachtspunten die gedeeld zijn waren onder andere de kringloop van stikstof en dat het stikstof probleem niet door de agrarische sector is ontstaan. Het saldo van de Nederlandse stikstofkringloop in de landbouw is namelijk negatief, want er wordt meer stikstof vastgelegd dan dat er uitgestoten wordt. De agrarische sector heeft de laatste dertig jaar al veel gereduceerd. Ook werd weer benoemd dat er niet alleen gekeken moet worden naar de agrarische sector voor oplossingen. Dat beleid en praktijk knelpunten opleveren kwam duidelijk naar voren. Regelgeving en onduidelijkheid zijn verstikkend voor het ondernemerschap in de agrarische sector. Oplossingen en regelgeving moeten in samenspraak met het werkveld worden vastgesteld.

De gezamenlijke motie vreemd aan de orde van de dag die de hele gemeenteraad heeft ingediend is hieronder te lezen.