15 maart 2018

Vóór een vitaal buitengebied

 

De gemeente Oldebroek is een landelijke gemeente met een omvang van bijna 100 km2. Binnen de gemeentelijke grenzen is er een groot buitengebied. De gemeente Oldebroek heeft een mooi en afwisselend landschap met polder, bos, heide en water. Deze waardevolle natuur, zoals bos, heide, houtwallen en het open weidegebied moeten behouden blijven.

Het uitgebreide buitengebied moet volgens de SGP meer aandacht krijgen. Naast het primaire gebruik door met name de agrarische sector verdient het buitengebied extra aandacht en moet het leefbaar gehouden worden. Daar ligt ook een taak voor de gemeente en de gemeenschap.

Om het buitengebied leefbaar te houden is onder andere de regeling functieverandering buitengebied opgesteld. Daardoor kunnen agrariërs die stoppen met hun onderneming hun schuren slopen en daarvoor in de plaats een huis bouwen. De minimale sloopeis is door de raad bepaalt op 700 m2. De SGP was de enige partij die 500 m2 wilde handhaven. Nu kunnen veelal kleine boerenbedrijven niet meer voor deze regeling in aanmerking komen.

De agrarische sector is een belangrijke partner om het buitengebied leefbaar te houden. Deze sector is sterk beeldbepalend. Activiteiten buiten de agrarische sector kunnen bijdragen aan de leefbaarheid maar mogen geen belemmering voor de omgeving vormen. Nieuwe ontwikkelingen moeten zeker geen belemmering gaan vormen voor de boeren en tuinders.

Initiatieven die de leefbaarheid in het buitengebied verbeteren moeten worden gestimuleerd. De ‘Oldebroek voor Mekaar’ gedachte moet niet alleen in de woonkernen uitgedragen worden maar ook toegepast worden op het buitengebied. Het is van belang dat agrariërs gestimuleerd worden om het landschap in stand te houden.

De SGP is van mening dat de ontwikkeling van megastallen voor de veehouderij niet passend is in het buitengebied van de gemeente Oldebroek. Familiebedrijven zijn gewenst.

Concreet:

  • Initiatieven die de leefbaarheid in het buitengebied verbeteren, worden gestimuleerd;
  • De “Oldebroek voor Mekaar” gedachte moet ook ontplooid worden in het buitengebied;
  • Er moet een soepel en stimulerend beleid zijn voor boeren en tuinders om deze voedselvoorzieners te behouden;
  • Familiebedrijven zijn gewenst. Schaalvergroting, zoals megastallen, is ongewenst.