16 juli 2020

Vooruit kijken

 

Tijdens de behandeling van de het financieel perspectief, de eerste bestuursrapportage en de perspectievennota in de raad van donderdag 9 juli, heeft de SGP een duidelijk kader neergezet. Het niet willen verhogen van de lasten van inwoners en ondernemers zoals het college zelf ook heeft aangegeven in een persbericht van 12 juni.

Het financieel perspectief laat zien dat we voorzichtig moeten zijn. Daarom is het geen tijd voor allerlei wensenlijstjes maar noodzakelijk om voorzichtig om te gaan met het geld wat binnenkomt. Daarbij hebben wij aangegeven dat de verhoging van de belastingen vorig jaar voor ons eenmalig was. We hebben het college dan ook gevraagd daad bij het woord te voegen om de lasten van inwoners en ondernemers niet te verhogen.

Grootste tekorten komen door het sociaal domein. Het gaat dan om de WMO en de Jeugdzorg. Hoewel het college er alles aan doet om meer geld vanuit den Haag te krijgen, blijft het de vraag of dit ook effect heeft. Daarom hebben we opgeroepen om de raad in de positie te brengen om keuzes te kunnen maken om uiteindelijk ook het sociaal domein binnen de financiële kaders uit te voeren. Het kan niet zo zijn dat uiteindelijk andere taken van de gemeente geschrapt worden omdat al het geld naar het sociaal domein gaat.

We hebben gerefereerd aan de column ‘Troost in onzekerheid’ (column SGP Oldebroek in Huis aan Huis 7 juli 2020). Die column eindigde met een vraag uit de Heidelbergse Catechismus. Het antwoord van die vraag willen we u niet onthouden. Wat is uw Enige troost, beide in leven en sterven? Het antwoord luidt: Dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met Zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart, dat zonder den wil mijns hemelse Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan; ja ook, dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom Hij mij ook door Zijn Heiligen Geest van het eeuwige leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Dat wenst de SGP een ieder van harte toe. 


De fractie SGP Oldebroek wenst u een goede vakantie